امروز : يكشنبه 1 مهر 1397

معرفی پزشک ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

نام: داریوش

نام خانوادگی: صیادی

نام پدر: ناصرقلی

محل و سال تولد: تهران 1344

شغل: پزشک عمومی شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن

و درمانگر سوء: مصرف مواد در بخش خصوصی

سوابق شغلی

1- ده سال مسئول فیلد آموزشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن

2- دو سال در سمت معاونت بهداشتی و مدیریت شبکه  بهداشت و درمان شهرستان تنکابن

3- شش سال همکاری با بیمارستان شهید رجایی تنکابن(پزشک اورژانس) حداکثر 4 کشیک شب در ماه

4- سه سال به عنوان پزشک در مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی

5- پنج سال پزشک درمانگر سوء مصرف مواد( اعتیاد) در بخش خصوصی( مرکز درمان سوء مصرف مواد بازگشت)