امروز : چهارشنبه 28 شهريور 1397

رازداری ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

ما تمام سعی خود را خواهیم کرد تا راز شما در این مرکز محفوظ بماند. نام شما در هیچ جا بدون رضایت شخصی به هیچ کس حتی بستگان درجه یک شما برده نخواهد شد. این بدان معنی است که ما بدون رضایت کتبی شما هیچ یک از اطلاعات مانند مصاحبه، معاینه و بررسی شما را حتی در اختیار پدر، مادر و همسر یا سایر بستگان قرار نخواهیم داد. در صورتی که ما با یکی از موارد زیر برخورد نماییم مجبور خواهیم بود تا اطلاعات مربوطه را در اختیار مسئولین ذیربط قرار دهیم.

الف) اگر شما مشکوک به کودک آزاری و صدمه به کودک خود هستید

ب) اگر بنا به تشخیص پرسنل، قصد صدمه به خود و یا دیگران را داشته باشید

ج) اگر دادگاه کتباً و با نظر قاضی دستور دهد که  سوابق صرفاً درمانی و نه برگه های ارزیابی شما در اختیار آنها قرار گیرد.

توجه داشته باشید که سوابق ارزیابی شما در کلینیک( شامل تستهای ادرار از نظر موادمخدر و محرک، پرسشنامه های مربوط به مصرف موادمخدر و اطلاعات مربوط به سایر رفتارهای شما) جزء سوابق درمانی نبوده و مطلقاً در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت. این سوابق صرفاً جهت ارزشیابی عام و خاص بیماران مرکز می باشد.